Skip to main content

ÜÜRILEPINGU ÜLDTINGIMUSED 

Kehtivad alates 01.01.2020 

 1. MÕISTED

Leping – poolte vahel sõlmitud Laoruumi üürileping.
Lepingu ese – laoruum ehk edaspidi Ruum.
Pool/Pooled – eraldi või koos nimetatud kui Üürnik ja Üürileandja.
Territoorium – territoorium, kus asub Ruum.
Ruum/Ruumid – Terriooriumil asuv Lepingu alusel Üürnikule kasutamiseks üle antud laoruum (merekonteiner või selle osa).
Ruumi otstarve – laoruum.
Deposiit – rahasumma, mille Üürnik Lepingust tulenevate kohustuste täitmise tagatisena Üürileandjale kannab.
Üür – Üürniku poolt Üürileandjale Ruumi kasutamise eest makstav tasu.
Üürileandja – Lepingus nimetatud isik.
Üürnik – Lepingus nimetatud isik.
Üürileandja veebileht – Üürileandja veebileht aadressil www.merekonteiner.eu
Üldtingimused – käesolevad Lepingu üldtingimused.

 1. LEPINGU SÕLMIMINE

2.1. Lepingu  sõlmimiseks tuleb täita Üürileandja veebilehel olev avaldus. Avalduse esitamisega kinnitab Üürnik, et on Üldtingimused hoolikalt läbi lugenud, nendest täielikult aru saanud, nõustub nendega ja aktsepteerib neid täielikult.
2.2. Üürnikul on võimalus allkirjastada Leping elektrooniliselt või isiklikult, allkirjastades see Üürileandja juuresolekul paberil.  

 1. LEPINGU ESEME KASUTAMISEKS ÜLEANDMINE

3.1. Üürileandja annab Ruumi Üürnikule üle kohe, kui Üürnik on Lepingu allkirjastanud ning kokkulepitud Deposiidi ja/või Üüri summa tasunud.
3.2. Ruumi üürile üleandmist loetakse hetkest, mil Üürileandja edastab Üürnikule SMS-i või e-posti teel Ruumi numbri. 
3.3. Üürnik tagastab Ruumi Üürileandjale Laoruumi üürilepingus kindlaksmääratud perioodi jooksul.
3.4. Üürnik on kohustatud Üürileandjat pärast Ruumi vastuvõtmist sellelt leitud puudustest ja määrdumisest viivitamatult (3 päeva jooksul) teavitama. Juhul kui Üürnik teavitamisega viivitab, siis puudub tal edaspidi vastavale puudusele või määrdumisele viitamise õigus.
3.5. Üürnik kohustub kasutama Ruumi vastavalt Lepingu tingimustele ja selle sihtotstarbele ning maksma Üürileandjale Üüri vastavalt Lepingus kehtestatud tingimustele ja korrale. 

 1. LEPINGU ESEME KASUTAMINE

4.1. Üürnik kohustub Ruumi hoolikalt ja tähelepanelikult kasutama ning järgima Ruumile kehtivaid sanitaarnorme ja tuleohutuseeskirju, Ruumi ohutust ja turvalisust tagavaid juhiseid, ehitus- ja tehnilisi juhiseid (edaspidi: juhised), samuti kõiki Ruumi puudutavaid õigusnorme.
4.2. Üürnikul on õigus:
4.2.1. kasutada Ruumi ainult vastavalt Lepingu tingimustes ettenähtud otstarbele;
4.2.2. kasutada Territooriumi nii, et see võimaldaks vastavalt Lepingu tingimustele ligipääsu Ruumi, takistamata teisi isikuid ja Üürileandjat.
 
4.3. Üürnikul on keelatud:
4.3.1. kasutada Ruumis või Territooriumil seadmeid ja tehnoloogiaid, mis tekitavad õigusaktides kehtestatud norme ületavat vibratsiooni, müra, raadio- ja televisioonihäireid, samuti mis eraldavad tolmu moodustavaid keemilisi aineid, kahjustades ümbrust ja keskkonda, kiirates elektrivõrku ülekoormavat kahjulikku kiirgust;
4.3.2. hoida Ruumis või Territooriumil relvi, plahvatusohtlikke, narkootilisi, tuleohtlikke, isesüttivaid, kergesti süttivaid, mürgiseid, keskkonnale või tervisele ohtlikke aineid, tule- või lõhkeaineid ja esemeid ning tekitada ruumides tuleohtu;
4.3.3. kasutada Ruumi vastuolus selle kavandatud eesmärgiga;
4.3.4. osaleda Ruumides ja Territooriumil üldtunnustatud tavade ja avaliku korraga vastuolus olevas tegevuses;
4.3.5. ladustada Ruumides esemeid, mille põrandakoormus kokku ületab 1000 kg/m²;
4.3.6. sekkuda oma tegevusega kolmandate isikute ja Üürileandja tegevusse;
4.3.7. suitsetada Ruumides ja Territooriumil;
4.3.8. kasutada ja süüdata Ruumides ja Territooriumil tuld;
4.3.9. hoida Ruumis või Territooriumil töötava mootoriga sõidukit;
4.3.10. Territooriumil parkida;
4.3.11. anda Ruumi allüürile; 
4.3.12. takistada Ruumis või Territooriumil evakuatsiooni- ja päästeoperatsioonide läbiviimist või nende täitmist; 
4.3.13 jätta Territooriumile mis tahes esemeid ja seda reostada. 

4.4. Üürnik teavitab Üürileandjat viivitamatult Ruumis juhtunud õnnetusest, tulekahjust või muust õnnetusest ning võtab viivitamatult omal kulul vastu kõik meetmed õnnetuse tagajärgede likvideerimiseks ning võimalike kahjude vältimiseks ja vähendamiseks. Üürileandjal on õigus ajutiselt osaliselt või täielikult sulgeda ligipääs Ruumi, mis on vajalik hädaolukorra, tulekahju või plahvatuse tagajärjel tekkinud kahju kõrvaldamiseks või sellise ohu olemasolul, ning kui Üürileandja peab seda vajalikuks. Üürnikul ei ole õigust käesoleva Lepingu punkti alusel taotleda Üüri vähendamist ega kahju hüvitamist ega esitada Lepingu ülesütlemise avaldust, lähtudes Ruumide kasutamise võimatusest.
4.5. Üürileandjal ja Üürileandja volitatud isikutel on õigus nõuda Üürnikult juurdepääsu Ruumi,  sellest vähemalt 1 (üks) päeva enne visiiti ette teatades. 

 1. ÜÜRI- JA MUUD MAKSEKOHUSTUSED

5.1.Üürnik tasub Ruumi kasutamise eest Üüri alates Lepingu jõustumise päevast kuni Ruumi tegeliku tagastamise päevani. 
5.2. Üürnik tasub jooksva kuu Üüri Üürileandja väljastatud arve alusel samal kuul. Erandina tasutakse Lepingu kehtivusaja esimese kuu Üür ehk Lepingu jõustumise kuupäevast kuni vastava kuu lõpuni arvestatav Üür Lepingu sõlmimise päeval.
5.3. Üürnik kohustub tasuma Üüri ka aja eest, mil ta ei saanud Ruumi temast sõltuval põhjusel kasutada, peamiselt Üürniku puudumise tõttu. Sellisel juhul puudub Üürnikul õigus Üürist summasid maha arvata, sealhulgas arvata Üüri summast maha Üürileandja poolt kokku hoitud summat ja Ruumi muust kasutamisest saadud kasumit.
5.5 Üürnik on kohustatud Üüri tasuma ka aja eest, mil tal ei olnud maksekohustuste rikkumise tõttu võimalik Ruumi kasutada, kuna Üürileandja oli Ruumi lukustanud. 
5.6. Võtmete kaotamise korral katab Üürnik Üürileandja kulud Ruumi luku eemaldamise eest. 
5.7. Määrdunud Ruumi tagastamisel on Üürileandjal õigus nõuda koristamise tasu Üürileandja poolt väljastatud arve alusel. 
5.8. Ruumi tagastamisel ei tohi seal olla ühtegi eset. Vastasel juhul on Üürnik kohustatud Üürileandja poolt väljastatud arve alusel tasuma väljaveo ja utiliseerimise eest.  

 1. ARVETE VÄLJASTAMINE JA TASUMINE

6.1. Üürileandja edastab kõik vastavalt Lepingule tasumisele kuuluvad arved Üürniku emailile.
6.2. Juhul kui Üürnik ei ole Üürileandja poolt väljastatud Üüri maksmise arvet Lepingus määratud tähtajaks kätte saanud, on ta kohustatud sellest Üürileandjat viivitamatult teavitama.
6.3. Üürnik on kohustatud kõik Lepingu kohaselt tasumisele kuuluvad arved tasuma määratud arvelduskontole pangaülekandega. Arve loetakse makstuks päeval, mil raha määratud arvelduskontole kantakse.  
6.4. Viivise suurus ühes kalendripäevas on võlgnevuse summast 0,5% kuni võla tasumise päevani.
6.5. Üürniku poolt Üürileandjale tasutud summade osas loetakse tasutuks järgmised Üürnikult järgmises järjekorras sissenõutavad kohustused: 1) viivis; 2) leppetrahv; 3) üür; 4) muud kohustused. 

 1. MEETMED ÜÜRNIKU MAKSEKOHUSTUSTE RIKKUMISE KORRAL 

7.1. Juhul kui Üürnik Lepingust tulenevaid maksekohustusi ei täida, on Üürileandjal õigus õigusaktidega ettenähtud tingimustel ja viisil kasutada viivitamatult Üürileandja pandiõigust.
7.2. Üürileandja lukustab Ruumi tabalukuga, mida Üürnikul on keelatud lõhkuda. Üürnikul puudub õigus siseneda Ruumi pärast seda, kui Üürileandja on pandiõigust kasutanud (sh pärast Ruumi Üürileandja tabalukuga lukustamist).
7.3. Üürileandja teavitab Üürnikku tema vara kinnihoidmisest, saates talle meili või SMS-i.
7.4. Üürileandjal on õigus vara kinnipidamiseks siseneda Üürniku luku väljalõikamise teel Ruumi.
7.5. Üürileandjal on õigus hoiustada esemeid ruumides mis tahes tema valitud kohtades. Üürnik kohustub kandma kõik asjade transpordi ja ladustamisega seotud kulud.
7.6. Üürileandjal on õigus Üürniku asju müüa või utiliseerida need Üürniku kulul. 

 1. DEPOSIIT

8.1. Deposiidiks on Üürileandja arvelduskontole kantud rahasumma.
8.2. Üürnik kannab tagatisraha Üürileandjale hiljemalt Laoruumi üürilepingus määratud kuupäeval.
8.3. Lepingu lõpetamise korral tagastab Üürileandja kasutamata Deposiidi 30 (kolmekümne) päeva jooksul Lepingu lõppemist Üürnikule.
8.4. Üürileandjal on õigus kasutada lepingu ülesütlemisel, lõpetamisel või selle kehtivuse ajal Deposiiti Lepingust tulenevate Üürniku kohustuste täitmiseks, esitades Üürnikule sellekohase kirjaliku teate.
8.5. Üürnikul puudub Deposiidi kasutamise vastuväiteid esitamise õigus. Üürnikul ei ole õigust Deposiiti tasaarvestada. Deposiidi tasumine ei anna Üürnikule õigust keelduda oma Lepingust tulenevate rahaliste kohustuste täitmisest
8.6. Üürileandja ei tasu Üürnikule Deposiidilt intressi. 

 1. LEPINGU KEHTIVUSAEG

9.1. Leping jõustub Laoruumi üürilepingus määratud perioodiks.
9.2. Leping lõpetatakse ainult allolevatel asjaoludel, kusjuures pooled on käesolevaga kokku leppinud, et kõik muud kehtivatest õigusaktidest tulenevad Lepingu lõpetamise põhjused on välistatud:
9.2.1. Lepingu ülesütlemisel Lepingu punkti 10 alusel; või
9.2.2. Lepingu lõpetamisel poolte kirjalikul kokkuleppel. 

 1. LEPINGU LÕPETAMINE

10.1. Leping lõpeb tähtaja saabumisega.
10.2. Üürileandjal on õigus Leping ilma Üürnikule sellest ette teatamata järgmistel põhjustel ja alustel erakorraliselt üles öelda:
10.2.1. Üürnik ei ole vähemalt 3 (kolm) päeva alates maksekohustuse sissenõudmise päevast seda täitnud;
10.2.2. Üürnik ei täida tagatisega seotud kohustusi (sealhulgas ei täida tagatise kohustust);
10.2.3. Üürnik kasutab Ruumi viisil, mis on vastuolus selle sihtotstarbega ja (või) Lepingus kehtestatud tingimustega ning ei kõrvalda rikkumist 15 (viieteistkümne) päeva jooksul vastava teate saamise päevast arvates;
10.2.4. Üürnik halvendab oluliselt Ruumi seisukorda ja ei kõrvalda rikkumist alates vastava teate saamisest seitsme (7) päeva jooksul; 
10.2.5. Üürnik sekkub oma tegevusega märkimisväärselt või korduvalt teiste Teritooriumil olevate üürnike või kasutajate tegevustesse;
10.2.6. muud olulised Üürniku poolsed Lepingu tingimuste rikkumised, mis kestavad 15 (viisteist) päeva pärast Üürileandja kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis esitatud korraldust rikkumise peatamiseks.
10.3. Üürnik saab eranditult käesolevast Lepingust taganeda üksnes juhul, kui Üürileandja on oluliselt Lepingu (muud õiguslikud alused on välistatud) tingimusi rikkunud ja Üürnik on saatnud Üürileandjale vastava teate. Sellisel juhul annab Üürnik Üürileandjale rikkumise lõpetamiseks 15 (viisteist) päeva aega. Kui selle aja jooksul ei ole Üürileandja lõpetanud Lepingu tingimuste rikkumist, on Üürnikul õigus Lepingust taganeda. Üürnikul ei ole õigust Lepingust taganeda, kui Ruumi kasutamise võimalust on piiratud vähesel määral. 

 1. LEPINGU ESEME ÜÜRILEANDJALE TAGASTAMINE 

11.1. Lepingu ülesütlemisega kohustub Üürnik Ruumi viivitamatult Üürileandjale tagastama.  
11.2. Ruumi üleandmisel Üürileandjale peab see olema tühi, puhas ja heas korras.
11.3. Üürnik kohustub vabastama Ruumi, eemaldades kõik oma seadmed, täiendused, täiustused ja kaunistused ning kõrvaldama kõik nende ja nende kõrvaldamise põhjustatud kahjustused. Pooled lepivad kokku, et Üürileandja ei ole kohustatud maksma Üürnikule konstruktiivsete ja dekoratiivsete muudatuste ja täiustuste eest hüvitist. Pooled välistavad Üürniku õiguse hüvitisele ka siis, kui Ruumi väärtus on Üürniku tehtud paranduste või muudatuste tõttu märkimisväärselt tõusnud, välja arvatud juhul, kui pooled on kirjalikult teisiti kokku leppinud.
11.4. Juhul kui Üürnik viivitab Ruumi tagastamisega, on Üürileandjal õigus nõuda iga hilinenud päeva eest leppetrahvi summas, mis võrdub üüripinna eest makstava päevamäära kahekordse suurusega. Minimaalne leppetrahv on 50 eurot.
11.5. Juhul kui Üürnik ei ole 10 (kümne) tööpäeva jooksul pärast Lepingu lõppemist Ruumi täielikult vabastanud, on Üürileandjal õigus Ruum Üürniku varast vabastada ja see vara Üürniku kulul teises kohas hoiustada. Vara äraviimisest ja hoiustamisest annab Üürileandja Üürnikule teada kirjalikult. 

 1. VASTUTUS

12.1. Sõltumata Lepingu mujal kehtestatud sätetest ei vastuta Üürileandja Lepingu rikkumise ja Üürnikule tekitatud kahju eest, välja arvatud juhul, kui see on seotud Üürileandja poolse Lepingu tingimuste rikkumisega.
12.2. Üürileandja lepingust tulenevate õiguste ja kohustuste mistahes põhjusel üleandmisel välistavad pooled Üürileandja vastutuse Üürnikule tekitatud kohustuste rikkumise või Lepingu lõpetamisega seotud kahju eest.
12.3. Lepingujärgse leppetrahvi tasumine ei vabasta mingil juhul kohustuste täitmisest ega kahju hüvitamisest, kui Lepingus ei ole sätestatud teisiti. 
12.4 Kui Üürnikku Lepingu sõlmimisel esindab juhatuse liige, käendab antud juhatuse liige Lepingust tulenevaid Üürniku kohustusi Üürileandja ees piirmääraga 1000 EUR. 

 1. TEAVITAMINE

13.1. Lepinguga seotud sõnumid edastatakse teisele poolele, kasutades Laoruumi üürilepingus täpsustatud kontaktandmeid (või muule aadressile, mille üks osapool on teisele poolele edastanud), kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis, välja arvatud juhul, kui sellistel sõnumitel pole õiguslikku tähendust.
13.2. Teade loetakse poole poolt vastuvõetuks, kui see on esitatud allkirja vastu või kui teade on saadetud tähitud kirjaga ja saatmise päevast on möödunud 5 (viis) kalendripäeva. E-posti teel saadetud teade loetakse kättesaaduks järgmisel tööpäeval. 

 1. ÜLDTINGIMUSTE MUUTMINE

14.1. Üürileandjal on õigus Üldtingimusi ühepoolselt muuta. Üldjuhul teatab Üürileandja muudatustest paberkandjal või muu stabiilse teabekandja (üürileandja veebileht või e-post) abil vähemalt 2 (kaks) kuud ette. Juhul kui Üldtingimuste muudatus mõjutab Üürnikku vaid vähesel määral on Üürileandjal õigus muudatustest lühema aja jooksul ette teatada.
14.2. Üürnikul on võimalik tutvuda Üldtingimuste muudatustega Üürileandja veebilehel või muul Üürileandja kehtestatud viisil.
14.3. Juhul kui Üürnik Üldtingimuste muudatustega ei nõustu, on Üürnikul õigus Leping ühepoolselt üles öelda, teavitades sellest Üürileandjat kirjalikult 2 (kahe) kuu jooksul, alates päevast, mil Üürileandja Üürnikku Üldtingimuste muutmisest teavitas. Juhul kui Üürnik ei ole Lepingut määratud aja üles öelnud, loetakse, et Üürnik on Üldtingimuste muutmisega nõustunud. 

 1. ISIKUANDMETE TÖÖTLEMINE

15.1. Üürileandja töötleb Üürniku ja tema esindaja isikuandmeid Lepingus kehtestatud kohustuste täitmiseks ja Üürileandja õiguste teostamiseks lähtudes Üürileandja andmekaitse tingimustest.
15.2. Üürileandja töötleb isikuandmeid, mille Üürnik on Üürileandjale edastanud, samuti neid, mida Üürileandja ise on seaduslikul viisil kogunud. Isikuandmete töötlemine hõlmab järgmist: Üürniku isikuandmete kogumine, salvestamine, säilitamine, muutmine, kasutamine ja edastamine Üürileandja partneritele Üldtingimuste punktis 15.1 nimetatud eesmärgil. 

16. LÕPPSÄTTED
16.1. Pooled lahendavad kõik vaidlused läbirääkimiste teel. Lahendamata vaidlused vaadatakse läbi Harju maakohtus.
16.2. Lepingule kehtivad Eesti Vabariigi seadused.
16.3. Üürnikul puudub õigus ilma Üürileandja eelneva kirjaliku nõusolekuta lepingulisi õigusi ja kohustusi osaliselt või täielikult kolmandatele isikutele üle anda.
16.4. Lepingut saab muuta ainult poolte kirjalikul kokkuleppel.
16.5. Üürnik allkirjastab Lepingu elektrooniliselt või paberkandjal, mille Üürileandja endale saab. Paberileping sõlmitakse Üürileandja juuresolekul.